FUNDACJA DAJ HERBATĘ

ul. Korotyńskiego 6 m 12 00-121 WARSZAWA REGON 362465678, NIP 7010505805  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ ZA 2017 ROK

WARSZAWA, 23 GRUDNIA 2018 ROKU  

Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada poniżej sprawozdaniez działalności Fundacji w 2017 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. NR 50 poz. 529.)

§ 2 pkt 1 rozporządzenia Nazwa, siedziba i adres Fundacja DAJ HERBATĘ, ul. Korotyńskiego 6 m 12, 02-121 Warszawa Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr KRS wraz ze statystycznymnumerem identyfikacyjnym w systemie REGON Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000040974 ( rejestrprzedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej) – data wpisu 09.09.2015 r. Nr identyfikacyjny w systemie REGON 362465678 i KRS 0000573748 Dane dotyczące członków zarządu fundacji

Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Michał Rafał Palarczyk

Określenie celów statutowych Celem fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobombezdomnym i wykluczonym społecznie.
 2. Motywowanie społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 3. Niesienie pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 4.  Pomoc w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną
 5. Doraźne i długofalowe wspieranie osób bezdomnych, organizowanie pomocy ukierunkowanej na wyjście z bezdomności, w szczególności mającej na celu redukcję szkód.
 6. Zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności, demoralizacji, uzależnieniom, chorobom zakaźnym, analfabetyzmowi, wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu, w szczególności poprzez profilaktykę i prewencję.
 7. Wspieranie potrzebujących w procesie resocjalizacyjnym, readaptacji społecznej i pomoc osobom, które opuściły Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze.
 8. Wspieranie ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku.
 9. Aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób trwających w bezdomności.
 10. Podejmowanie działań oświatowych, edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
 11. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia [trochę chyba za ogólnie, może dodać: wśród osób wykluczonych społecznie]
 12. Kreowanie polityki społecznej, opartej na zintegrowanym podejściu do wykluczenia społecznego, ukierunkowanej na redukcję szkód, wychodzenie z bezdomności.
 13. Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie wolontariatu.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wydawniczej i badawczej na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób bezdomnych.
 15. Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym – w szczególności od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 16. Ochrona praw obywatelskich, w szczególności osób bezdomnych
 17. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 18. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 19. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze zrównoważonego rozwoju, w szczególności dostępu do edukacji i nowych technologii, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
 20. Podejmowanie niezbędnych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną przynależność państwową, społeczną.

§ 2, pkt. 2 rozporządzenia Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Zgodnie z § 6 pkt. statutu dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi działalność wzakresie pomocy materialnej osobom bezdomnym, w tym wydawanie regularnie ciepłych posiłków, napojów. Oprócz realizacji powyższych celów, fundacja wspiera nowatorskie działania rozpowszechniające wolontariat i motywowanie społeczności lokalnych do pomocy osobom bezdomnym.

W nawiązaniu do powyższego Fundacja w 2017 roku dalej kontynuuje swój główny projekt:„POSIŁKI NA DWORCU CENTRALNYM DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, JAKO ŚWIADOME DZIAŁANIE USPOŁECZNIAJĄCE.” – wolontariusze spotykają się zosobami w potrzebie raz w tygodniu – w poniedziałki o godzinie 20:00. Beneficjenci oprócz jedzenia mogą otrzymać także ubrania, środki higieniczne. Od 2017 roku została wprowadzony system „paczek” – każda osoba która chce otrzymać pomoc rzeczową zobowiązana jest do zgłoszenia się do wolontariusza. W kolejnym tygodniu osoba ta otrzymuje ubrania itp. na które się zapisała w poprzedni poniedziałek. W 2017 rokujednorazowo z pomocy korzystało ok. 100 osób. W w/w projektu została także wyprawiona Wigilia – fundacja tego dnia wydała świąteczny posiłek (30L bigosu, 20L herbaty). Oprócz tego w akcję włączyła się Grupa Wolonwariatów(https://www.facebook.com/wolonwariaci/), która przygotowała ok. 500 pierogów oraz 40L barszczu (http://dajherbate.pl/index.php/2017/12/26/wigilia-na-centralnym/) W kwietniu odbył się projekt „Miesiąc Ludzi Bezdomnych” – projekt, który ma na celu uświadamianie społeczeństwa, iż problem bezdomności dotyczy nas wszystkich. W 2017zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy, gdyż rozszerzyliśmy obchody na cały miesiąc kwiecień. W ramach obchodów został zorganizowany: 1. Koncert dobroczynny: Koncert Dobroczynny odbył się w Piwnicy pod Harendą w dn. 30.03.2017. Wielu jazzowych artystów zgodziło się zagrać całkowicie pro-bono, aby wesprzeć tę wspaniałą inicjatywę. Wystąpili: Henryk i Dorota Miśkiewicz, Leszek Możdżer, Mateusz Smoczyński, Kasia Pietrzko Trio, Skicki Skiuk. W trakcie koncertu zostały zebrane funduszena cele statutowe fundacji. 2. Wykład: Temat spotkania: CHCIEĆ CZY MIEĆ MOŻLIWOŚĆ? Czyli o zapobieganiu i wychodzeniu z bezdomności w nurcie Najpierw Mieszkanie 07.04.2017r., godz. 9:30-15:00 Akademia Pedagogiki Specjalnej PROGRAM SPOTKANIA: 10:00-10:30 PRZYWITANIE I WPROWADZENIE Katarzyna Nicewicz, Fundacja DAJ HERBATĘ 10:30-11:30 NAJPIERW MIESZKANIE – idea, główne założenia nurtu Julia Wygnańska, Najpierw mieszkanie 11:30-11:45 PRZERWA 11:45-12:45 MIESZKANIA TRENINGOWE JAKO SKUTECZNA FORMA POMOCY Agnieszka Sikora, Fundacja po DRUGIE 12:45-13:45 Opowieść podopiecznych Fundacji po Drugie 13:15-13:30 PRZERWA 13:30-14:30 PROJEKT freeDOM – PRZYKŁAD REALIZACJI „MIESZKANIA” TRENINGOWEGO + DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

Wykład realizowany we współpracy z Samorząd Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej 3. Zbiórka bielizny, skarpet, środków higienicznych i termosów odbyła się 20-30.04.2017.W 17 lokalach gastronomicznych, kawiarnich, ośrodkach kultury i szkołach w Warszawie odbyła się zbiórka. Przez 10 dni każdy miał szansę pomóc osobom bezdomnym. Lista lokali:

 1. Satelitka – ul. Plutonu „Torpedy” 7 i ul. Bodycha 112
 2. Zieleniak – ul. Zamieniecka 35
 3. Stół Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20
 4. Kawiarnia Kafka – ul. Oboźna 3
 5. Klubokawiarnia Mam Ochotę ul.Grójecka 75 (Ośrodek Kultury Ochota)
 6. Bemowskie Centrum Kultury – Górczewska 201
 7. Klubokawiarnia Szczyt Wszystkiego – Tarczyńska 5/9
 8. Jaś & Małgosia – ul. Jana Pawła II 57
 9. Leon Szczęśliwicka 40
 10. Niewidzialna Wystawa, Warszawa – Al. Jerozolimskie 123a
 11. Dyplomacja Lunch Bar Szczęśliwicka 40
 12. Kuchnia Czerwony Rower Targowa 82
 13. Cafe Kryzys ul. Wilcza 30
 14. Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A

Kontynuowany jest również pilotażowy projekt „freeDOM”. Pan Jan, który jest beneficjentemprogramu w kwietniu 2017 roku przybywał w szpitalu – mężczyzna miał zawał i w związku z tym zostały mu założone bajpasy. Fundacja przez okres rekonwalescencji opiekowała się w/w oraz finansowała koszty leczenia. W 2017 roku Fundacja Daj Herbatę nawiązywała także współpracę z mediami: http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-bezdomnosc/ http://www.rdc.pl/podcast/magazyn-regionalny-pomoc-bezdomnym-nie-tylko-w-zimie/ https://polki.pl/magazyn/reportaz,teraz-polka-katarzyna-nicewicz,1707,wideo.html http://m.publio.pl/files/samples/c5/b8/e3/164921/Uroda_Zycia_9_demo.pdf https://natemat.pl/199991,zycie-z-blekitna-kropka-jak-sobie-radza-wiezniowie-ktorzy-sa- zatrudniani-w-trakcie-odsiadywania-wyroku Wyżej wymienione przedsięwzięcia Fundacja realizowała wyłącznie z własnych środków. § 2 pkt 3 rozporządzenia Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. § 2 pkt 4 rozporządzenia Fundacja w 2017 roku sporządziła trzy uchwały. § 2 pkt 5 rozporządzenia Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanychprzez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. Fundacja nie uzyskała przychodów z wyżej wymienionych tytułów. Informacja o wyniku finansowym z działalności gospodarczej do przychoduosiągniętego z pozostałych źródeł Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. § 2 pkt 6 rozporządzenia Informacja o poniesionych kosztach na: a) Realizację celów statutowych, b) Administrację, c) Pozostałe koszty

Koszty działalności statutowej przedstawia poniższa tabela ( w zł.)

Koszty bezpośrednie działalności statutowej związane z realizacją celów statutowych56 966,30
Koszty administracyjne dz. Statutowej W tym: Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia Pozostałe koszty56 966,30 0,00 32 217,84 16 549,45 0,00 0,00 0,00 2 199,01

§ 2 pkt 7 rozporządzenia Brak osób zatrudnionych z działalności gospodarczej. Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, Fundacja nie udzielała pożyczek w 2017 roku . Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Kwota na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 roku – 5 634,71 zł Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Fundacja w 2017 nie nabyła obligacji, ani akcji.  Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie. Fundacja nie nabywała nieruchomości Nabytych pozostałych środkach trwałych Fundacja nie nabywała nieruchomości Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów statystycznych.

Aktywa Kwota ( w zł.)
A. Aktywa trwałe0,00
Z tego:
Rzeczowe aktywa trwałe0,00
Grunty i prawo użytkowania wieczystego0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,00
Urządzenia techniczne i maszyny0,00
Środki transportu0,00
Inwestycje długoterminowe0,00
Udziały0,00
Obligacje wraz z odsetkami0,00
B. Aktywa obrotowe19 834,50
Z tego:
Zapasy9 579,88
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące)0,00
Należności z tytułów budżetowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT – do rozliczenia w przyszłychokresach)
Inne (VAT do odliczenia w następnym okresie)4 619,91
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych5 634,71
Rozliczenia międzyokresowe (rozliczenia międzyokresowe czynne powstają z opłaconych z góry wydatków, których zarachowanie w koszty nastąpi w 2009 roku. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Dotyczą wydatków na ubezpieczenie majątku, prenumeraty, podatku od nieruchomości .0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

ZobowiązaniaKwota ( w zł.)
Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 461,00
Z tego:
Z tytułu dostaw i usług ( na dzień badania bilansu uregulowane)1 461,00
Z tytułu podatków, ZUS ( regulowane w terminach ustawowych) Z tytułu wynagrodzeń0,00
Zakładowy Fundusz Nagród naliczenie , ZFŚw. Socjalnych0,00
Rozliczenie międzyokresowe – głównie odpisy w pozostałe przychody operacyjne prawa użytkowania wieczystego gruntów, oraz równoległe do amortyzacji odpisy od środków trwałych dofinansowanych środkami obcymi0,00
Inne0,00

§ 2 pkt 8 rozporządzenia Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe. § 2 pkt 9 rozporządzenia Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracjipodatkowych. W zakresie podatku dachowego osób prawnych Fundacja składa po zakończeniu rokuzeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT8 § 3 rozporządzenia Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach. Fundacja przeprowadziła wewnętrzną inwentaryzację z końcem roku 2017. Załączniki: Załącznik nr 1 – ksero sprawozdania finansowego fundacji za rok 2017 Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek