Statut Fundacji Daj Herbatę

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja DAJ HERBATĘ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: fundatora Łukasza Sawionka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wandora w kancelarii notarialnej przy Alei Krakowskiej 29, 05-090 Raszyn, w dniu 03 października 2014r, Repertorium A nr 4441/2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skrótu Daj Herbatę, Fundacja Daj Herbatę, czy daj herbatę.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i filie

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji.

§7

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
 2. Motywowanie społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 3. Niesienie pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 4. Pomoc w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną
 5. Doraźne i długofalowe wspieranie osób bezdomnych, organizowanie pomocy ukierunkowanej na wyjście z bezdomności, w szczególności mającej na celu redukcję szkód.
 6. Zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, w tym bezdomności, demoralizacji, uzależnieniom, chorobom zakaźnym, analfabetyzmowi, wykluczeniu informacyjnemu, cyfrowemu, w szczególności poprzez profilaktykę i prewencję.
 7. Wspieranie potrzebujących w procesie resocjalizacyjnym, readaptacji społecznej i pomoc osobom, które opuściły Zakłady Karne, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka, Ośrodki Opiekuńcze.
 8. Wspieranie ofiar przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie i w środowisku.
 9. Aktywizowanie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób trwających w bezdomności.
 10. Podejmowanie działań oświatowych, edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu.
 11. Podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 12. Kreowanie polityki społecznej, opartej na zintegrowanym podejściu do wykluczenia społecznego, ukierunkowanej na redukcję szkód, wychodzenie z bezdomności.
 13. Promowanie, inicjowanie, wspieranie, organizowanie wolontariatu.
 14. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, artystycznej, wydawniczej i badawczej na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w szczególności na rzecz osób bezdomnych.
 15. Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym – w szczególności od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 16. Ochrona praw obywatelskich, w szczególności osób bezdomnych
 17. Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych
 18. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
 19. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych na drodze zrównoważonego rozwoju, w szczególności dostępu do edukacji i nowych technologii, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych.
 20. Podejmowanie niezbędnych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną przynależność państwową, społeczną.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność lokalną, społeczną, artystyczną, edukacyjną i badawczą oraz poprzez streetworking.
 4. Współpracę z administracją państwową, samorządową i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami ochrony zdrowia, służbami penitencjarnymi, placówkami oświatowymi, związkami wyznaniowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Tworzenie Punktów Redukcji Szkód, pomocy doraźnej, interwencyjnej, socjalnej, medycznej, noclegowej, higieniczno-sanitarnych, świetlic
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób objętych działaniami Fundacji, a w szczególności osób wykluczonych społecznie, bezdomnych, uzależnionych, chorych, ofiar przemocy, bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci.
 7. Wydawanie posiłków, odzieży, obuwia, środków higienicznych i medycznych, prezerwatyw, materiałów informacyjnych dotyczących miejsc pomocowych
 8. Uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z wykluczenia społecznego, patologii społecznych, chorób zakaźnych, uzależnień
 9. Niesienie pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie odzieży, regularnych posiłków, opieki w utrzymaniu higieny oraz zdrowia, zakup sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, leków, środków opatrunkowych, optyki okularowej, aparatów słuchowych.
 10. Promowanie nowych technologii w procesie wychodzenia z bezdomności, pomocy społecznej w zakresie wykluczenia społecznego.
 11. Prowadzenie działalności pomocowej zgodnej z celami Fundacji w przestrzeni wirtualnej.
  Działanie w obszarze przygotowywania i wydawania opinii oraz ekspertyz, działalność wydawnicza związana z realizacją celów Fundacji.
 12. Prowadzenie doradztwa, organizowanie szkoleń, warsztatów, badań, wparcia zawodowego oraz aktywizacji w celu wyrównania szans osób wykluczonych społecznie.
 13. Prowadzenie zajęć ruchowych, sportowych, tanecznych, fitness, gimnastyki, organizowanie obozów i wyjazdów terapeutycznych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych w celu promowania pozytywnych form spędzania czasu i zdrowego trybu życia, organizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży.
 14. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy doraźnej osobom wykluczonym społecznie – w szczególności osobom bezdomnym
 15. Organizowanie i koordynacja imprez związanych z działalnością statutową Fundacji
 16. Powoływanie i prowadzenie placówek oraz programów pomocowych, w szczególności poradni, punktów konsultacyjnych, świetlic terapeutycznych, ośrodków dziennego pobytu (dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów), klubów środowiskowych, ośrodków rehabilitacji, readaptacji zawodowej, hosteli, mieszkań reedukacyjnych, telefonów zaufania, forów dyskusyjnych, stron i portali internetowych.
 17. Podejmowanie działań o charakterze innowacyjnym.
 18. Współpraca i realizacja zadań zleconych przez organa administracji państwowej i samorządowej.
  Prowadzenie loterii fantowych, konkursów, gier.
 19. Fundowanie stypendiów osobom objętym działalnością Fundacji.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500zł (pięćset złotych) oraz inne mienie, w tym ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§11

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i innych akcji społecznych,
 4. odsetek bankowych od zgromadzonych kapitałów,
 5. dochodów z majątku Fundacji,
 6. projektów Unijnych.

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jedynie gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji.

§13

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji,
  b) Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§14

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Rada może nadać tytuł Honorowego Członka Rady Fundacji osobom wyjątkowo zasłużonym dla Fundacji. Honorowy Członek Rady może uczestniczyć w zebraniach Rady z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach.

§15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu w całości lub części.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 7. Rada sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Fundacji i udziela absolutorium Zarządowi co najmniej raz w roku.

§17

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji i Zarządu,
 2. kontroli wykonywania uchwał Rady przez Zarząd,
 3. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób. Rada Fundacji powołuje Prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością przez wszystkich członków Rady.
 4. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.

§19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, jednego do dwóch wiceprezesów oraz pozostałych członków.
 3. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  uchwalanie regulaminów,
  sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz projektów,
  występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, decyzja o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes co najmniej dwa razy w roku, powiadamiając o terminie wszystkich członków Zarządu.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Fundacją kieruje Prezes. Do zadań Prezesa należy bieżące kierowanie działalnością Fundacji.
 9. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może prezes zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa zarządu.

Zmiana Statutu

§21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia w drodze uchwały przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§25

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały przez Radę Fundacji.

§26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.