Polityka Prywatności Fundacji Daj Herbatę

Fundacja Daj Herbatę z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Korotyńskiego 6 lok. 12, 02-121 Warszawa NIP: 7010505805, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573748, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako administrator danych osobowych wdrożyła i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, wersja PL 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.).

Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności, by dane były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

Wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 RODO, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad i sposób przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Fundacja Daj Herbatę z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Korotyńskiego 6 lok. 12, 02-121 Warszawa, NIP: 7010505805, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573748, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej także „Fundacja”.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Fundacja Daj Herbatę z siedzibą w Warszawie, przy ul. Władysława Korotyńskiego 6 lok. 12, 02-121 Warszawa, tel: +48 788 663 777
e-mail: wolontariat@dajherbate.pl, strona internetowa: www.dajherbate.pl („Serwis”)

Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane głównie w celu w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i zgodnie z treścią RODO.
Ponadto, jako Fundacja możemy dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, co wiąże się z przetwarzaniem danych w tym celu (art. 6 ust 1 lit. b oraz f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora).

Z uwagi na spoczywające obowiązki podatkowe, może wystąpić konieczność przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Przetwarzamy dane w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane osobowe tzw. „zwykłe”. Nie przetwarzamy danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne. Dokonywanie wpłat na rzecz Fundacji oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail.
Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.

Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu Art. 6. ust. 1. lit. A RODO.

Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.

Komu zostaną przekazane dane osobowe?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora – Fundacja Daj Herbatę z siedzibą w Warszawie,
podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo-finansową, organizacyjną i techniczną Administratora,
dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, kancelariom windykacyjnym lub księgowym),
instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,
podmioty współpracujące z Administratorem, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia,

Nadmieniamy, że organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie danych osobowych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Wszelkie dane naszych Klientów przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy prze 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Jeśli dane przetwarzamy na podstawie zgody – wówczas przetwarzamy je do czasu cofnięcia zgody.

Informacja o prawach związanych z przetwarzaniem danych posiadają Państwo:
1)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)      prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3)      prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4)      prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5)      prawo do przenoszenia danych swoich danych osobowych do innego administratora,
6)      prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7)      prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
8)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z ww. uprawnień, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy. Informujemy o uprawnieniu wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Administrator korzysta z plików cookie. Pliki te są wykorzystywane do celów reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisów reklam usług i produktów), statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu; identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów; zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów; zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy. Od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane.

Zgoda

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Sprzeciw

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw. klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają nam jednak prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Warszawa, 20 października 2023 r.                                            Zarząd Fundacji Daj Herbatę