SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ W ROKU 2015

WARSZAWA, 20 GRUDNIA 2016 ROKU

Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. NR 50 poz. 529.)

§ 2 pkt 1 rozporządzenia

Nazwa, siedziba i adres
Fundacja DAJ HERBATĘ, ul. Korotyńskiego 6 m 12, 02-121 Warszawa

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr KRS wraz ze statystycznymnumerem identyfikacyjnym w systemie REGON

Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS 0000040974 ( rejestr przedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i publicznych zakładów opiekizdrowotnej) – data wpisu 09.09.2015 r.

Nr identyfikacyjny w systemie REGON 362465678 i KRS 0000573748

Dane dotyczące członków zarządu fundacji

Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz
Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz
Wiceprezes Zarządu – Rafał Michał Bojanowski 

Określenie celów statutowych

Celem fundacji jest:

  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
  2. Motywowanie społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
  3. Niesienie pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie regularnych posiłków, opieki higieniczno-sanitarnej, odzieży.
  4. Pomoc w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
  5. Otwarcie ośrodków, łaźni, jadłodajni, noclegowni, świetlic środowiskowych, które będą miały na celu wsparcie i niesienie pomocy dążącej do wyjścia z bezdomności.

§ 2, pkt. 2 rozporządzenia

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Zgodnie z § 6 pkt. statutu dla realizacji celów Fundacja inicjuje i prowadzi działalność w zakresie pomocy materialnej osobom bezdomnym, w tym wydawanie regularnie ciepłych posiłków, napojów. Oprócz realizacji powyższych celów, fundacja wspiera nowatorskie działania rozpowszechniające wolontariat i motywowanie społeczności lokalnych do pomocy osobom bezdomnym.

W nawiązaniu do powyższego Fundacja w 2016 roku dalej kontynuuje projekt: „POSIŁKI NA DWORCU CENTRALNYM DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE, JAKO ŚWIADOME DZIAŁANIE USPOŁECZNIAJĄCE.”, który polega na rozdawaniu regularnych, ciepłych posiłków oraz napojów, ubrań przy Dworcu Centralnym. Ze względu na ograniczoną ilość wolontariuszy projekt odbywa się tylko w poniedziałki o 20:00, natomiast beneficjenci dodatkowo mogą otrzymać środki higieny osobistej oraz została uruchomiona usługa poradnictwa. W 2016 roku jednorazowo z pomocy korzystało od 70-100 osób. W ramach Świąt Bożego Narodzenia zostały zakupione i rozdane paczki żywnościowo-odzieżowe (100 sztuk).

W kwietniu odbył się projekt „Dzień Ludzi Bezdomnych” – projekt, który ma na celu uświadamianie społeczeństwa, iż problem bezdomności dotyczy nas wszystkich. W ramach obchodów został zorganizowany koncert charytatywny, wykład oraz zbiórka żywności w warszawskich lokalach gastronomicznych. W trakcie koncertu zostały zebrane fundusze na cele statutowe fundacji. Tematem wykładu na Akademii Pedagogiki Specjalnej była szerokorozumiana praca streetworkerów.

W listopadzie ruszył pilotażowy projekt „freeDOM”. To mieszkanie treningowe w ramach, którego osoba bezdomna może usamodzielnić się przy wparciu asystenta. Podczas programu beneficjent zobowiązany jest do pracy na rzecz fundacji.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia Fundacja realizowała wyłącznie z własnych środków

§ 2 pkt 3 rozporządzenia

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 4 rozporządzenia

Fundacja w 2015 roku sporządziła dwie uchwały.

§ 2 pkt 5 rozporządzenia

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np.spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.

Fundacja nie uzyskała przychodów z wyżej wymienionych tytułów.

Informacja o wyniku finansowym z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2 pkt 6 rozporządzenia

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizację celów statutowych
b) Administrację,
c) Pozostałe koszty

Koszty działalności statutowej przedstawia poniższa tabela (w zł.)

Koszty bezpośrednie działalności statutowej związane
z realizacją celów statutowych
9 703,99
Koszty administracyjne dz. StatutowejW tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia
Pozostałe koszty
274,96brak
brak
274,96
brak
brak
brak
brak

§ 2 pkt 7 rozporządzenia

Brak osób zatrudnionych z działalności gospodarczej.

Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2015 roku .

kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,

Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Kwota na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2016 roku – 3 283,17 zł

Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Fundacja w 2016 nie nabyła obligacji, ani akcji.

Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych nato nabycie.

Fundacja nie nabywała nieruchomości

 Nabytych pozostałych środkach trwałych

Fundacja nie nabywała nieruchomości

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych do celów statystycznych.

aktywaKwota (w zł.)
A. Aktywa trwałe
Z tego:
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty i prawo użytkowania wieczystego
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
brak
.
.
.
.
.
.
Inwestycje długoterminowe
udziały
Obligacje wraz z odsetkami
brak
.
.
B. Aktywa obrotowe
Z tego:
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług (bieżące)
Należności z tytułów budżetowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT – do rozliczenia w przyszłych okresach)
Inne (VAT do odliczenia w następnym okresie)
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Rozliczenia międzyokresowe (rozliczenia międzyokresowe czynne powstają z opłaconych z góry wydatków, których zarachowanie w koszty nastąpi w 2009 roku. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Dotyczą wydatków na ubezpieczenie majątku, prenumeraty, podatku od nieruchomości.
4 298,24
.
781,34
233,73
.
.
.
3 283,17
.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

zobowiązaniaKwota (w zł.)
Łącznie zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniabrak
Z tego:
Z tytułu dostaw i usług ( na dzień badania bilansu uregulowane)
Z tytułu podatków, ZUS ( regulowane w terminach ustawowych)
Z tytułu wynagrodzeń
Zakładowy Fundusz Nagród naliczenie , ZFŚw. Socjalnych
Rozliczenie międzyokresowe – głównie odpisy w pozostałe przychodyoperacyjne prawa użytkowania wieczystego gruntów, oraz równoległe do amortyzacji odpisy od środków trwałych dofinansowanych środkami obcymi
Inne
.
.
.
.
.
.
.
brak

§ 2 pkt 8 rozporządzenia

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe ( usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 2 pkt 9 rozporządzenia

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

W zakresie podatku dachowego osób prawnych Fundacja składa po zakończeniu roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT8

§ 3 rozporządzenia

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach.

Fundacja przeprowadziła wewnętrzną inwentaryzację z końcem roku 2015.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – odpis sprawozdania finansowego fundacji za rok 2015

Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ

Łukasz Sawionek
Konrad Janusz Siuda
Justyna Maciaszek