Z dumą i szczęściem informujemy, że zostaliśmy wpisani na listę OPP …

Kochani,

Z radością i dumą ogłaszamy, że nasza Fundacja uzyskała w tym roku status OPP*

Dzięki nowym uprawnieniom będziemy mogli min. samodzielnie zbierać 1,5% podatku .

To dla nas bardzo ważna zmiana ale nie byłaby możliwa gdyby nie Wasze wsparcie i zaufanie. Bardzo za wszystko dziękujemy.

*Co to są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r.) uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać także osoby prawe i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne).

Mimo, że w większości przypadków mają zbliżone prawa, to organizacją pożytku publicznego nie mogą zostać spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Organizacje pożytku publicznego mają szereg szczególnych uprawnień oraz obowiązków w porównaniu do innych organizacji pozarządowych.

Co to jest status pożytku publicznego?

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) są to specjalne uprawnienia (i obowiązki), które na wniosek organizacji nadaje sąd. Status OPP mogą otrzymać organizacje pozarządowe, organizacje utworzone przez kościoły i związki wyznaniowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku (art. 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Warunkiem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego jest wpisanie w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o spełnieniu przez organizację warunków określonych w art. 20 lub 21 tej ustawy.