ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ

za okres 01.01.2017 – 31.12.2017
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2017

Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000573748, NIP: 7010505805, REGON: 362465678 Organy Fundacji Zarząd w składzie: Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Rafał Michał Bojanowski Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz Rada w składzie: Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Fundacja została powołana w celach:

 • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
 • Motywowania społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 • Niesienia pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie 
regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 • Pomocy w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
 • Otwarcia ośrodków, łaźni, jadłodajni, noclegowni, świetlic środowiskowych, które 
będą miały na celu wsparcie i niesienie pomocy dążącej do wyjścia z bezdomności.
 1. Czas na jaki fundacja została utworzona: Zgodnie z umową czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 3. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe: W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
 4. Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż Fundacji nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawię jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia i pomniejszenia je o odpisy umorzeniowe. Przy naliczeniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministra Finansów. Amortyzacja księgowa równa się podatkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania. 2. Należności Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane. 3. Zobowiązania.  Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane. 4. Kapitały i fundusze własne. Wycenia się według wartości nominalnej 5. Składniki aktywów. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 6. Składniki pasywów. Wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 7. Różnice kursowe. Powstałe z wyceny na dzień bilansowy księguje się w ciągu roku bilansowego odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy wykazuje się je „per saldo”. 8. Wynik finansowy. Ustala się za pomocą wariantu porównawczego układu sprawozdawczego rachunku zysków i strat. 9. Dochód. Osiągnięty w roku sprawozdawczym w całości przeznacza się na cele statutowe. Warszawa 31 marca 2018 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

II. Bilans
Nazwa pozycji31.12.201631.12.2017
AAktywa trwałe0,000,00
I.Wartości niematerialne i prawne0,000,00
1.Koszty zakończenia prac rozwojowych0,000,00
2.Wartość firmy0,000,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne0,000,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe0,000,00
1.Środki trwałe0,000,00
a)grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)0,000,00
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00
c)urządzenia techniczne i maszyny0,000,00
d)środki transportu0,000,00
e)inne środki trwałe0,000,00
2.Środki trwałe w budowie0,000,00
3.Zaliczka na środki trwałe w budowie0,000,00
III.Należności długoterminowe0,000,00
1.Od jednostek powiązanych0,000,00
2.Od pozostałych jednostek0,000,00
IV.Inwestycje długoterminowe0,000,00
1.Nieruchomości0,000,00
2.Wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
iiinne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
iiinne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
4.Inne inwestycje długoterminowe0,000,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe0,000,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe0,000,00
BAktywa obrotowe8 698,2819 834,50
I.Zapasy3 610,019 579,88
1.Materiały3 610,019 579,88
2.Półfabrykaty i produkty w toku0,000,00
3.Produkty gotowe0,000,00
4.Towary0,000,00
5.Zaliczki na dostawy0,000,00
II.Należności krótkoterminowe0,004 619,91
1.Należności od jednostek powiązanych0,000,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)inne0,000,00
2.Należności od pozostałych jednostek0,004 619,91
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr. oraz inny św0,000,00
c)inne0,004 619,91
d)dochodzonych na drodze sądowej0,000,00
III.Inwestycje krótkoterminowe5 088,275 634,71
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe5 088,275 634,71
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
ii.inne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
ii.inne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 088,275 634,71
i.środki pieniężne w kasie i na rachunku5 088,275 634,71
ii.inne środki pieniężne0,000,00
iii.inne aktywa pieniężne0,000,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe0,000,00
Aktywa razem8 698,2819 834,50
AKapitały (fundusze) własne8 318,9318 373,50
I.Kapitał (fundusz) podstawowy500,00500,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – )0,000,00
III.Udziały (akcje) własne ( – )0,000,00
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy0,000,00
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe0,000,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych3 798,247 818,93
VIII.Zysk (strata) netto4 020,6910 054,57
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)0,000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania379,351 461,00
I.Inne rezerwy na zobowiązania0,000,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0,000,00
i.długoterminowe0,000,00
ii.krótkoterminowe0,000,00
II.Zobowiązania długoterminowe0,000,00
1.Wobec jednostek powiązanych0,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek0,000,00
a)kredyty i pożyczki0,000,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
c)inne zobowiązania finansowe0,000,00
d)inne0,000,00
III.Zobowiązania krótkoterminowe379,351 461,00
1.Wobec jednostek powiązanych0,000,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek379,351 461,00
a)kredyty i pożyczki0,000,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
c)inne zobowiązania finansowe0,000,00
d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,001 461,00
i.do 12 miesięcy0,001 461,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy0,000,00
f)zobowiązania wekslowe0,000,00
g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
h)z tytułu wynagrodzeń0,000,00
i)inne0,000,00
3.Fundusze specjalne0,000,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe0,000,00
1.Ujemna wartość firmy0,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe0,000,00
i.długoterminowe0,000,00
ii.krótkoterminowe0,000,00
Pasywa razem4 298,2419 834,50

Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

III. Rachunek zysków i strat
Nazwa pozycji31.12.201631.12.2017
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 868,5968 020,66
– od jednostek powiązanh0,000,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów24 868,5968 020,66
II.Zmiana stanu produktów0,000,00
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV.Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów0,000,00
BKoszty działalności operacyjnej20 847,9056 966,30
I.Amortyzacja0,000,00
II.Zużycie materiałów i energii14 586,4138 217,84
III.Usługi obce5 410,6416 549,45
IV.Podatki i opłaty, w tym:0,000,00
– podatek akcyzowy0,000,00
V.Wynagrodzenia0,000,00
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni0,000,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe850,852 199,01
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,000,00
C.Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)4 020,6911 054,36
D.Pozostałe przychody operacyjne0,000,21
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II.Dotacje0,000,00
III.Inne przychody operacyjne0,000,21
E.Pozostałe koszty operacyjne0,001 000,00
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,00
III.Inne koszty operacyjne0,001 000,00
F.Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)4 020,6910 054,57
G.Przychody finansowe190,000,00
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,00
– od jednostek powiązanych0,000,00
II.Odsetki, w tym:0,000,00
– od jednostek powiązanych0,000,00
III.Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V.Inne0,000,00
H.Koszty finansowe200,000,00
I.Odsetki, w tym:0,000,00
– dla jednostek powiązanych0,000,00
II.Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III.Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV.Inne0,000,00
I.Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)3 798,2410 054,57
J.Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)0,000,00
I.Zyski nadzwyczajne0,000,00
II.Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk/strata brutto (I+/-J)3 798,2410 054,57
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty0,000,00
K.Zysk/strata netto (K-L-M)3 798,2410 054,57

Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 2. Rzeczowe aktywa trwałe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 3. Należności długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 4. Inwestycje długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 6. Zapasy  

Zapasy31.12.201631.12.2017
a)materiały3 610,019 579,88
– opakowania (kubki, łyżki, miski)1 490,851 383,79
– artykuły spożywcze1 818,411 817,77
– odzież234,006 378,32
– art. czystości/higieniczne66,750,00
b)półprodukty i produkty w toku0,000,00
c)produkty gotowe14 586,4138 217,84
d)towary5 410,6416 549,45
e)zaliczki na dostawy0,000,00
Zapasy razem3 610,019 579,88

  7. Należności krótkoterminowe  

Należności krótkoterminowe31.12.201631.12.2017
a)od jednostek powiązanych0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– inne0,000,00
– dochodzone na drodze sądowej0,000,00
b)Należności od pozostałych jednostek0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń0,000,00
– inne0,004 619,91
– dochodzonych na drodze sądowej0,000,00
Należności krótkoterminowe netto razem0,000,00
c)odpisy aktualizujące wartość należności0,000,00
Należności krótkoterminowe brutto razem0,004 619,91
Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)31.12.201631.12.2017
a)w walucie polskiej0,004 619,91
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Należności krótkoterminowe razem0,004 619,91

  8. Inwestycje krótkoterminowe  

Krótkoterminowe aktywa finansowe31.12.201631.12.2017
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
– udziały lub akcje0,000,00
– inne papiery wartościowe0,000,00
– udzielone pożyczki0,000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
– udziały lub akcje0,000,00
– inne papiery wartościowe0,000,00
– udzielone pożyczki0,000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 088,275 634,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunku5 088,275 634,71
– inne środki pieniężne0,000,00
– inne aktywa pieniężne0,000,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem5 088,275 634,71
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)31.12.201631.12.2017
a)w walucie polskiej5 088,275 634,71
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem5 088,275 634,71

  9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 10.Kapitał (fundusz) podstawowy  

Fundusz Statutowy Fundacji31.12.201631.12.2017
a)fundusz założycielski500,00500,00
b)fundusz na działalność statutową0,000,00
Należności krótkoterminowe razem500,00500,00

  11.Inne rezerwy na zobowiązania – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 12.Zobowiązania długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 13.Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania krótkoterminowe31.12.201631.12.2017
a)wobec jednostek powiązanych0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)wobec pozostałych jednostek0,000,00
– kredyty i pożyczki0,000,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
– inne zobowiązania finansowe0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,001 461,00
– do 12 miesięcy0,001 461,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– zaliczki otrzymane na dostawy0,000,00
– zobowiązania wekslowe0,000,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
– z tytułu wynagrodzeń0,000,00
– inne379,350,00
c)fundusze specjalne (wg tytułów)0,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem379,351 461,00
Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)31.12.201631.12.2017
a)w walucie polskiej379,351 461,00
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem379,351 461,00

  14.Rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 15.Przychody netto ze sprzedaży  

Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)31.12.201631.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym24 868,5968 020,66
– przychody z tytułu darowizn rzeczowych11 437,8622 126,81
– przychody ze zbiórek publicznych0,0010 047,23
Przychody netto ze sprzedaży razem24 868,5968 020,66
Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna)31.12.201631.12.2017
a)kraj24 868,5968 020,66
b)eksport0,000,00
Przychody netto ze sprzedaży razem24 868,5968 020,66

  16. Koszty według rodzaju

Koszty według rodzaju31.12.2016Struktura31.12.2017Struktura
I.Amortyzacja0,000,00%0,000,00%
II.Zużycie materiałów i energii14 586,4169,97%38 217,8467,09%
III.Usługi obce5 410,6425,95%16 549,4529,05%
IV.Podatki i opłaty, w tym:0,000,00%0,000,00%
– podatek akcyzowy0,000,00%0,000,00%
V.Wynagrodzenia0,000,00%0,000,00%
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,000,00%0,000,00%
VII.Pozostałe koszty rodzajowe850,854,08%2 199013,86%
Koszty według rodzaju razem20 847,90100,00%56 966,30100,00%

  17.Pozostałe przychody operacyjne – inne przychody operacyjne 0,21 zł 18.Pozostałe koszty operacyjne – inne koszty operacyjne 1 000,00 zł 19.Przychody finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 20.Koszt finansowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 21.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy01.01.2017 – 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedażył68 020,66
Pozostałe przychody operacyjne0,21
Przychody finansowe0,00
PRZYCHODY RAZEM68 020,87
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi0,00
przychody tylko dla celów podatkowych68 020,87
PRZYCHODY PODATKOWE68 020,87
Koszty z działalności operacyjnej56 966,30
Pozostałe koszty operacyjne1 000,00
Koszty finansowe0,00
KOSZTY RAZEM57 966,30
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi0,00
koszty tylko dla celów podatkowych57 966,30
KOSZTY PODATKOWE57 966,30
ZYSK BRUTTO10 054,57
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA10 054,57

Dochód osiągnięty w roku sprawozdawczym FUNDACJA DAJ HERBATĘ w całości przeznacza się na cele statutowe.

Pozostałe wyjįaśnienia

Na dzień 31.12.2017 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Niniejszym w świetle posiadanych informacji oświadczamy, iż występuje pewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
 2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości: – jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa – przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje objaśnienia.

Ustalenia końcowe Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 17 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą. Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp