ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ

za okres 01.01.2016 – 31.12.2016
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2016

Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja Sąd rejonowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000573748, NIP: 7010505805, REGON: 362465678 Organy Fundacji Zarząd w składzie: Prezes Zarządu – Katarzyna Joanna Nicewicz Wiceprezes Zarządu – Rafał Michał Bojanowski Wiceprezes Zarządu – Sławomir Jan Nicewicz Rada w składzie: Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Fundacja została powołana w celach:

 • Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w niesieniu pomocy materialnej oraz terapeutycznej osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.
 • Motywowania społeczeństwa do działań wolontariackich na rzecz w/w osób.
 • Niesienia pomocy prawnej, terapeutycznej, socjalnej, medycznej, zapewnienie 
regularnych posiłków, opieki higieniczno – sanitarnej, odzieży.
 • Pomocy w odzyskiwaniu kontaktu z rodziną.
 • Otwarcia ośrodków, łaźni, jadłodajni, noclegowni, świetlic środowiskowych, które 
będą miały na celu wsparcie i niesienie pomocy dążącej do wyjścia z bezdomności.
 1. Czas na jaki fundacja została utworzona: Zgodnie z umową czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 3. Wskazanie czy sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe: W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
 4. Założenie kontynuacji działalności: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniu działalności gospodarczej, gdyż Fundacji nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
 5. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów 
i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawię jednostce prawo wyboru oraz przedstawienia przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami) Metody wyceny aktywów i pasywów: 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Wycenia się według cen nabycia i pomniejszenia je o odpisy umorzeniowe. Przy naliczeniu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w aktualnych ustawach prawnych i rozporządzeniach Ministra Finansów. Amortyzacja księgowa równa się podatkowej. Środki trwałe o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i oddania do użytkowania. 2. Należności Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły należności przeterminowane. 3. Zobowiązania.  Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Na dzień bilansowy nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane. 4. Kapitały i fundusze własne. Wycenia się według wartości nominalnej 5. Składniki aktywów. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 6. Składniki pasywów. Wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie NBP. 7. Różnice kursowe. Powstałe z wyceny na dzień bilansowy księguje się w ciągu roku bilansowego odpowiednio w koszty lub przychody finansowe. Na dzień bilansowy wykazuje się je „per saldo”. 8. Wynik finansowy. Ustala się za pomocą wariantu porównawczego układu sprawozdawczego rachunku zysków i strat. 9. Dochód. Osiągnięty w roku sprawozdawczym w całości przeznacza się na cele statutowe. Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

II. Bilans
Nazwa pozycjiNota01.01.201631.12.2016
AAktywa trwałe10,000,00
I.Wartości niematerialne i prawne0,000,00
1.Koszty zakończenia prac rozwojowych0,000,00
2.Wartość firmy0,000,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne0,000,00
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne0,000,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe20,000,00
1.Środki trwałe0,000,00
a)grunty (w tym prawo użytkowanie wieczystego gruntu)0,000,00
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00
c)urządzenia techniczne i maszyny0,000,00
d)środki transportu0,000,00
e)inne środki trwałe0,000,00
2.Środki trwałe w budowie0,000,00
3.Zaliczka na środki trwałe w budowie0,000,00
III.Należności długoterminowe30,000,00
1.Od jednostek powiązanych0,000,00
2.Od pozostałych jednostek0,000,00
IV.Inwestycje długoterminowe40,000,00
1.Nieruchomości0,000,00
2.Wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
iiinne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
iiinne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,00
4.Inne inwestycje długoterminowe0,000,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe50,000,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe0,000,00
BAktywa obrotowe4 298,248 698,28
I.Zapasy6781,343 610,01
1.Materiały781,343 610,01
2.Półfabrykaty i produkty w toku0,000,00
3.Produkty gotowe0,000,00
4.Towary0,000,00
5.Zaliczki na dostawy0,000,00
II.Należności krótkoterminowe7233,730,00
1.Należności od jednostek powiązanych0,000,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)inne0,000,00
2.Należności od pozostałych jednostek233,730,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)z tytułu pod-ków, dotacji, ceł, ubez. społ.i zdr. oraz inny św0,000,00
c)inne233,730,00
d)dochodzonych na drodze sądowej0,000,00
III.Inwestycje krótkoterminowe83 283,175 088,27
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe3 283,175 088,27
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
ii.inne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
i.udziały lub akcje0,000,00
ii.inne papiery wartościowe0,000,00
iii.udzielone pożyczki0,000,00
iv.inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 283,175 088,27
i.środki pieniężne w kasie i na rachunku3 283,175 088,27
ii.inne środki pieniężne0,000,00
iii.inne aktywa pieniężne0,000,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe90,000,00
Aktywa razem4 298,248 698,28
AKapitały (fundusze) własne4 298,248 318,93
I.Kapitał (fundusz) podstawowy10500,00500,00
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( – )0,000,00
III.Udziały (akcje) własne ( – )0,000,00
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy0,000,00
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe0,000,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych0,003 798,24
VIII.Zysk (strata) netto3 798,244 020,69
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)0,000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania0,00379,35
I.Inne rezerwy na zobowiązania110,000,00
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego0,000,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne0,000,00
i.długoterminowe0,000,00
ii.krótkoterminowe0,000,00
II.Zobowiązania długoterminowe120,000,00
1.Wobec jednostek powiązanych0,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek0,000,00
a)kredyty i pożyczki0,000,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
c)inne zobowiązania finansowe0,000,00
d)inne0,000,00
III.Zobowiązania krótkoterminowe130,00379,35
1.Wobec jednostek powiązanych0,000,00
a)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek0,00379,35
a)kredyty i pożyczki0,000,00
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
c)inne zobowiązania finansowe0,000,00
d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
i.do 12 miesięcy0,000,00
ii.powyżej 12 miesięcy0,000,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy0,000,00
f)zobowiązania wekslowe0,000,00
g)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
h)z tytułu wynagrodzeń0,000,00
i)inne0,000,00
3.Fundusze specjalne0,000,00
IV.Rozliczenia międzyokresowe140,000,00
1.Ujemna wartość firmy0,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe0,000,00
i.długoterminowe0,000,00
ii.krótkoterminowe0,000,00
Pasywa razem4 298,248 698,28

Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

III. Rachunek zysków i strat
Nazwa pozycjiNota01.01.201631.12.2016
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1513 777,1924 868,59
– od jednostek powiązanh0,000,00
I.Przychód ze sprzedaży produktów13 777,1924 868,59
II.Zmiana stanu produktów0,000,00
III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV.Przychody netto sprzedaży towarów i materiałów0,000,00
BKoszty działalności operacyjnej169 978,9520 847,90
I.Amortyzacja0,000,00
II.Zużycie materiałów i energii9 703,9914 586,41
III.Usługi obce274,965 410,64
IV.Podatki i opłaty, w tym:0,000,00
– podatek akcyzowy0,000,00
V.Wynagrodzenia0,000,00
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeni0,000,00
VII.Pozostałe koszty rodzajowe0,00850,85
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,000,00
C.Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)3 798,244 020,69
D.Pozostałe przychody operacyjne170,000,00
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II.Dotacje0,000,00
III.Inne przychody operacyjne0,000,00
E.Pozostałe koszty operacyjne180,000,00
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,00
III.Inne koszty operacyjne0,000,00
F.Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)3 798,244 020,69
G.Przychody finansowe190,000,00
I.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,000,00
– od jednostek powiązanych0,000,00
II.Odsetki, w tym:0,000,00
– od jednostek powiązanych0,000,00
III.Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV.Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V.Inne0,000,00
H.Koszty finansowe200,000,00
I.Odsetki, w tym:0,000,00
– dla jednostek powiązanych0,000,00
II.Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III.Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV.Inne0,000,00
I.Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)3 798,244 020,69
J.Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)0,000,00
I.Zyski nadzwyczajne0,000,00
II.Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk/strata brutto (I+/-J)3 798,244 020,69
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty0,000,00
K.Zysk/strata netto (K-L-M)3 798,244 020,69

Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp  

IV. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1. Wartości niematerialne i prawne. 

NOTA 1.1 Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa01.01.201631.12.2016
a)materiały0,000,00
b)Wartość firmy0,000,00
c)inne wartości niematerialne0,000,00
Wartości niematerialne i prawne razem0,000,00
NOTA 1.2 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych01.01.201631.12.2016
a)materiały0,000,00
b)Wartość firmy0,000,00
c)inne wartości niematerialne0,000,00
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem0,000,00
NOTA 1.3 Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa)01.01.201631.12.2016
a)własne0,000,00
b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu0,000,00
Wartości niematerialne i prawne razem0,000,00

2. Rzeczowe aktywa trwałe 

NOTA 2.1 Środki trwałe – wartość początkowa01.01.201631.12.2016
a)środki trwałe, w tym:0,000,00
– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)0,000,00
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00
– urządzenia techniczne i maszyny0,000,00
– środki transportu0,000,00
– inne środki trwałe0,000,00
b)środki trwałe w budowie0,000,00
c)zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00
Środki trwałe razem0,000,00
NOTA 2.2 Umorzenie środków trwałych01.01.201631.12.2016
a)środki trwałe, w tym:0,000,00
– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)0,000,00
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej0,000,00
– urządzenia techniczne i maszyny0,000,00
– środki transportu0,000,00
– inne środki trwałe0,000,00
b)środki trwałe w budowie0,000,00
c)zaliczki na środki trwałe w budowie0,000,00
Umorzenie środków trwałych razem0,000,00
NOTA 2.3 Środki trwałe (struktura własnościowa)01.01.201631.12.2016
a)własne0,000,00
b)używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu0,000,00
Środki trwałe razem0,000,00

3. Należności długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 4. Inwestycje długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 6. Zapasy 

Zapasy01.01.201631.12.2016
a)materiały781,343 610,01
– opakowania (kubki, łyżki, miski)647,921 490,85
– artykuły spożywcze133,421 818,41
– odzież0,00234,00
– art. czystości/higieniczne0,0066,75
b)półprodukty i produkty w toku0,000,00
c)produkty gotowe0,000,00
d)towary0,000,00
e)zaliczki na dostawy0,000,00
Zapasy razem781,343 610,01

 7. Należności krótkoterminowe 

NOTA 7.1 Należności krótkoterminowe01.01.201631.12.2016
a)od jednostek powiązanych0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– inne0,000,00
– dochodzone na drodze sądowej0,000,00
b)Należności od pozostałych jednostek0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń0,000,00
– inne233,730,00
– dochodzonych na drodze sądowej0,000,00
Należności krótkoterminowe netto razem233,730,00
c)odpisy aktualizujące wartość należności0,000,00
Należności krótkoterminowe brutto razem233,730,00
NOTA 7.2 Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych01.01.201631.12.2016
Stan na początek okresu0,000,00
a)zwiększenia (z tytułu)0,000,00
b)zmniejszenia (z tytułu)0,000,00
Stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowych na koniec okresu0,000,00
NOTA 7.3 Należności krótkoterminowe (struktura walutowa)01.01.201631.12.2016
a)w walucie polskiej233,730,00
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Należności krótkoterminowe razem233,730,00
NOTA 7.4 Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych01.01.201631.12.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych0,000,00
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne0,000,00
Podatek od towarów i usług VAT0,000,00
Inne0,000,00
Pozostałe0,000,00
Razem należności publiczno-prawne233,730,00

 8. Inwestycje krótkoterminowe 

NOTA 8.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe01.01.201631.12.2016
a)w jednostkach powiązanych0,000,00
– udziały lub akcje0,000,00
– inne papiery wartościowe0,000,00
– udzielone pożyczki0,000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
b)w pozostałych jednostkach0,000,00
– udziały lub akcje0,000,00
– inne papiery wartościowe0,000,00
– udzielone pożyczki0,000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe0,000,00
c)środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 283,175 088,27
– środki pieniężne w kasie i na rachunku3 283,175 088,27
– inne środki pieniężne0,000,00
– inne aktywa pieniężne0,000,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe0,000,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe razem3 283,175 088,27
NOTA 8.2 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)01.01.201631.12.2016
a)w walucie polskiej3 283,175 088,27
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem3 283,175 088,27

 9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 10.Kapitał (fundusz) podstawowy 

Nota 10. Kapitał (fundusz) podstawowy01.01.201631.12.2016
a)fundusz założycielski500,00500,00
b)fundusz na działalność statutową0,000,00
Należności krótkoterminowe razem500,00500,00

 11.Inne rezerwy na zobowiązania – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 12.Zobowiązania długoterminowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 13.Zobowiązania krótkoterminowe 

Nota 13.1  Zobowiązania krótkoterminowe01.01.201631.12.2016
a)wobec jednostek powiązanych0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
b)wobec pozostałych jednostek0,000,00
– kredyty i pożyczki0,000,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,00
– inne zobowiązania finansowe0,000,00
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:0,000,00
– do 12 miesięcy0,000,00
– powyżej 12 miesięcy0,000,00
– zaliczki otrzymane na dostawy0,000,00
– zobowiązania wekslowe0,000,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń0,000,00
– z tytułu wynagrodzeń0,000,00
– inne379,350,00
c)fundusze specjalne (wg tytułów)0,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem0,00379,35
NOTA 13.2 Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)01.01.201631.12.2016
a)w walucie polskiej0,00379,35
b)w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)0,000,00
Zobowiązania krótkoterminowe razem0,00379,35
NOTA 13.3 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych01.01.201631.12.2016
Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych0,000,00
Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne0,000,00
Podatek od towarów i usług VAT0,000,00
Inne0,000,00
Pozostałe0,000,00
Razem należności publiczno-prawne0,000,00

 14.Rozliczenia międzyokresowe – brak zdarzeń w okresie sprawozdawczym 15.Przychody netto ze sprzedaży  

NOTA 15.1 Przychody netto ze sprzedaży (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)01.01.201631.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym13 777,1924 868,59
– przychody z tytułu darowizn finansowych4 181,0013 430,73
– przychody z tytułu darowizn rzeczowych8 654,4611 437,86
Przychody netto ze sprzedaży usług0,000,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,000,00
Pozostałe0,000,00
Przychody netto ze sprzedaży razem13 777,1924 868,59
NOTA 15.2 Przychody netto ze sprzedaży (struktura terytorialna)01.01.201631.12.2016
a)kraj13 777,1924 868,59
b)eksport0,000,00
Przychody netto ze sprzedaży razem13 777,1924 868,59

16. Koszty według rodzaju

Nota 16 Koszty według rodzaju01.01.2016Struktura31.12.2016Struktura
I.Amortyzacja0,000,00%0,000,00%
II.Zużycie materiałów i energii9 703,9997,24%14 586,4169,97%
III.Usługi obce274,962,76%5 410,6425,95%
IV.Podatki i opłaty, w tym:0,000,00%0,000,00%
– podatek akcyzowy0,000,00%0,000,00%
V.Wynagrodzenia0,000,00%0,000,00%
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0,000,00%0,000,00%
VII.Pozostałe koszty rodzajowe0,000,00%850,854,08%
Koszty według rodzaju razem9 978,95100,00%20 847,90100,00%

 17.Pozostałe przychody operacyjne 

NOTA 17 Pozostałe przychody operacyjne01.01.201631.12.2016
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
Dotacje0,000,00
Inne przychody operacyjne, w tym:0,000,00
– stanowiące przychody podatkowe0,000,00
– niestanowiące przychodów podatkowych (spisanie sald przeterminowanych zobowiązań)0,000,00
Pozostałe przychody operacyjne razem0,000,00

 19. Pozostałe koszty operacyjne 

NOTA 18 Pozostałe koszty operacyjne01.01.201631.12.2016
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,000,00
Inne koszty operacyjne, w tym:0,000,00
– stanowiące koszty uzyskania przychodu0,000,00
– niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (spisanie sald przeterminowanych należności)0,000,00
Pozostałe koszty operacyjne razem0,000,00

18. Przychody finansowe

NOTA 19.1 Przychody finansowe z tytułu odsetek01.01.201631.12.2016
odsetki uzyskane z kont bankowych0,000,00
odsetki od pożyczek udzielonych0,000,00
Inne0,000,00
odsetki z tytułu nieterminowych płatności0,000,00
Przychody finansowe z tytułu odsetek razem0,000,00
NOTA 19.2 Inne przychody finansowe01.01.201631.12.2016
dodatnie różnice kursowe0,000,00
drobne przychody związane z zaokrąglaniem kwot0,000,00
Inne przychody finansowe razem0,000,00

20. koszty finansowe

NOTA 20.1 Koszty finansowe z tytułu odsetek01.01.201631.12.2016
odsetki od kredytów i pożyczek0,000,00
Inne0,000,00
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem0,000,00
NOTA 20.2 Inne koszty finansowe01.01.201631.12.2016
ujemne różnice kursowe0,000,00
drobne koszty związane z zaokrąglaniem kwot0,000,00
Inne koszty finansowe razem0,000,00

21.Podatek dochodowy

Podatek dochodowy01.01.2016 – 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedażył24 839,62
Pozostałe przychody operacyjne0,00
Przychody finansowe0,00
PRZYCHODY RAZEM24 839,62
przychody trwale nie będące przychodami podatkowymi0,00
przychody przejściowo nie będące przychodami podatkowymi0,00
przychody tylko dla celów podatkowych24 839,62
PRZYCHODY PODATKOWE24 839,62
Koszty z działalności operacyjnej20 847,90
Pozostałe koszty operacyjne0,00
Koszty finansowe0,00
KOSZTY RAZEM20 847,90
koszty trwale nie będące kosztami podatkowymi0,00
koszty przejściowo nie będące kosztami podatkowymi0,00
koszty tylko dla celów podatkowych20 847,90
KOSZTY PODATKOWE20 847,90
ZYSK BRUTTO3 991,72
DOCHÓD/STRATA PODATKOWA3 991,72

Dochód osiągnięty w roku sprawozdawczym FUNDACJA DAJ HERBATĘ w całości przeznacza się na cele statutowe.

Pozostałe wyjįaśnienia

Na dzień 31.12.2016 roku Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności, hasłowo wskazanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Niniejszym w świetle posiadanych informacji oświadczamy, iż występuje pewność co do możliwości kontynuowania działalności w najbliższych latach obrotowych. Inne informacje wpływające w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 1. Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Fundacji.
 2. Oświadczamy, że niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości: – jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa – przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny firmy informacje objaśnienia.

Ustalenia końcowe Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od 1 do 17 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą. Warszawa 31 marca 2017 rok Rada Fundacji FUNDACJA DAJ HERBATĘ Łukasz Sawionek Konrad Janusz Siuda Justyna Maciaszek Sprawozdanie sporządził w imieniu Biuro rachunkowe NUMERIS Agnieszka Karp